1. Privacy in één oogopslag
Algemene bepalingen

De volgende bepalingen geven een overzicht van wat er met uw persoonsgebonden gegevens gebeurt, als u onze webpagina bezoekt. Persoonsgebonden gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Kijk voor uitvoerige informatie over bescherming van de privacy naar de hierover geplaatste privacyverklaring.

 

Verzameling van gegevens op onze webpagina

Wie is verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens op deze webpagina?

De eigenaar van deze webpagina verwerkt de gegevens. U kunt zijn gegevens vinden in de colofon van deze webpagina.

Hoe verzamelen we uw gegevens?
Uw gegevens worden enerzijds verzameld, als u deze aan ons meedeelt. Hierbij kan het bijv. om gegevens gaan, die u invult bij een contactformulier.
Andere gegevens worden automatisch bij het bezoek van een webpagina door onze ICT-systemen geregistreerd. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van bezoek). Deze gegevens worden automatisch verzameld, zodra u op de webpagina komt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om de webpagina onberispelijk ter beschikking te kunnen stellen. Andere gegevens dienen als basis voor de analyse van gebruikersgedrag.

Welke rechten heeft u ten aanzien van uw gegevens?
U heeft altijd het recht om zonder betaling inlichtingen te krijgen over de oorsprong, de ontvanger en het doel van de opslag van uw persoonsgebonden gegevens. Bovendien heeft u het recht de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te verlangen. Hiervoor en voor andere vragen over privacy kunt u zich tot ons wenden op het in de colofon vermelde adres. Verder kunt u een klacht bij de toezichthoudende overheid indienen.
Bovendien heeft u het recht onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van persoonsgebonden gegevens te verlangen. Kijk voor meer informatie naar de privacyverklaring onder ‘Recht op beperking van gegevensverwerking’.

 

Analysetools en tools van derden

Bij het bezoek van onze website kan uw surfgedrag statistisch geanalyseerd worden. Dit gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is in de regel anoniem; het surfgedrag kan niet tot u herleid worden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Kijk voor meer informatie daarover in onze privacyverklaring.
U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In de privacyverklaring leest u meer over de mogelijkheden bezwaar te maken.

 

2. Algemene bepalingen en verplichte informatie
Privacy

De eigenaar van deze webpagina’s neemt de bescherming van uw privacy serieus. We behandelen uw persoonsgebonden gegevens vertrouwelijk en in overeenkomst met de wettelijke voorschriften voor privacybescherming en deze privacyverklaring.
Als u deze webpagina bezoekt, worden er verschillende persoonsgebonden gegevens verzameld. Persoonsgebonden gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Onze privacyverklaring licht toe welke gegevens we verzamelen en waarvoor we die gebruiken. Ook verklaren we hoe en waarvoor dat gebeurt.
We wijzen erop dat de transfer van gegevens in het internet (bijv. de communicatie per e-mail) veiligheidslacunes kan hebben. Een absolute bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

Over de verantwoordelijke eigenaar

De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens op deze webpagina is:

AIR-serv Netherlands B.V.
Manuela Zimmermann
Spuiweg 22d
5145 NE Waalwijk

Telefoon: +31 (0)6 1382 4060
E-mail: info@air-serv.nl

Verantwoordelijk is de natuurlijke of juridische persoon, die alleen of gezamenlijk met anderen over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen e.d.) beslist.

 

Herroeping van uw akkoord met gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt een eerder verleende toestemming altijd herroepen. Daarvoor is het voldoende een e-mail aan ons te schrijven. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het tijdstip van herroeping blijft daarvan onaangetast.
Recht van herroeping bij de verzameling van gegevens in bijzondere gevallen en bij directe reclame (art. 21 AVG)
Als de gegevensverwerking op basis van art. 6, lid 1 e of f AVG geschiedt, heeft u altijd het recht uit bijzondere persoonlijke gronden tegen de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens bezwaar te maken; dit geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerd profiling. De juridische basis waarop een verwerking berust, kunt u nalezen in deze privacyverklaring. Als u bezwaar maakt, dan zullen we uw betreffende persoonsgebonden gegevens niet meer verwerken, tenzij we dwingende gronden voor de verwerking kunnen bewijzen, die boven uw belangen, rechten en vrijheid staan, of de verwerking voor de gelding, uitoefening of verdediging van juridische aanspraken (bezwaar volgens art. 21 lid 1 AVG) dient.
Worden uw persoonsgebonden gegevens verwerkt om directe reclame te maken, dan heeft u altijd het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgebonden gegevens voor het maken van reclame. Dit geldt ook voor profiling, voor zover dit met directe reclame gecombineerd is. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonsgebonden gegevens onmiddellijk niet meer voor directe reclame gebruikt (bezwaar volgens art. 21 lid 2 AVG).

 

Recht bezwaar te maken bij de toezichthoudende overheid

Bij een overtreding van de AVG heeft de gedupeerde het recht bezwaar te maken bij de toezichthoudende overheid, in het bijzonder in de lidstaat van zijn gewoonlijk verblijf, van zijn werkplek of van de plaats van de vermoedelijke overtreding. Het recht van bezwaar bestaat ook bij anderszins bestuursrechtelijke of gerechtelijke aanvechting.

 

Recht op overdracht van rechten

U heeft het recht de gegevens die we op basis van uw inwilliging of voor het vervullen van een contract geautomatiseerd verwerken aan uzelf, of een derde te laten overhandigen in een gangbare machineleesbare vorm. Voor zover u de directe overdacht van gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangt, kan dit alleen, als het technisch haalbaar is.

 

SSL- resp. TLS-codering

Deze pagina gebruikt een SSL- resp. TLS-codering uit veiligheidsoverwegingen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u naar ons als exploitant van de webpagina stuurt, zoals bestellingen of aanvragen. Een gecodeerde verbinding is in de adresregel te herkennen aan ‘https://’ (in plaats van http://) en aan het sleutelsymbool in de browser.
Als de SSL- resp. TLS-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons stuurt niet door derden gelezen worden.

 

Inlichting, blokkering, verwijdering en correctie

U heeft in het kader van de geldende wettelijke bepalingen altijd het recht op gratis inlichtingen over de over u opgeslagen persoonsgebonden gegevens, de oorsprong en ontvanger van die gegevens, het doel van de verwerking daarvan en het recht van correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hiervoor en voor andere vragen over privacy kunt u zich tot ons wenden op het in de colofon vermelde adres.

 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht de beperking van de verwerking van persoonsgebonden gegevens te verlangen. Hiervoor kunt u zich tot ons wenden op het in de colofon vermelde adres. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:
Als u de correctheid van de bij ons opgeslagen persoonsgebonden gegevens aanvecht, hebben we in de regel tijd nodig om dit te controleren. U heeft het recht voor de duur van deze controle de beperking van de verwerking van persoonsgebonden gegevens te verlangen.
Als de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens onrechtmatig was / is, kunt u in plaats van verwijdering de beperking van de gegevensverwerking verlangen.
Als we uw persoonsgebonden gegevens niet meer nodig hebben, maar u deze voor de uitoefening, verdediging of opeising van juridische aanspraken nodig heeft, heeft u het recht, in plaats van de verwijdering een beperking van de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens te verlangen.
Heeft u volgens art. 21 lid 1 van de AVG bezwaar gemaakt, dan dient er een afweging tussen uw belangen en de onze te worden gemaakt. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen overwegen, heeft u het recht de beperking van de verwerking van persoonsgebonden gegevens te verlangen.
Als u wilt dat de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens beperkt wordt, mogen deze gegevens, afgezien van uw opslag, alleen met uw akkoord verwerkt worden, of voor het opeisen, uitoefenen of verdedigen van juridische aanspraken of ter bescherming van rechten van een andere natuurlijke of juridische persoon of op grond van zwaarwegende openbare belangen van de Europese Unie of een lidstaat.

 

Bezwaar tegen e-mailreclames

Wij maken bezwaar tegen het gebruik van onze in het kader van de vermeldingsplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiematerialen. De eigenaar van de webpagina behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen bij het toezenden van reclamemateriaal, zoals spammails.

 

3. Verzameling van gegevens op onze webpagina
Cookies

De internetpagina’s gebruiken gedeeltelijk zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies zijn er om het internetaanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden in uw browser.
De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde ‘sessie-cookies’. Deze worden na afloop van het bezoek van de site automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen tot u deze verwijdert. Dankzij deze cookies kan uw browser bij het volgende bezoek worden herkend.
U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies geïnformeerd wordt en cookies per geval toestaat, voor bepaalde gevallen cookies algemeen uitsluit en de cookies automatisch laat verwijderen bij het sluiten van de browser. Bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze webpagina beperkt zijn.
Cookies die voor een elektronisch communicatieproces of voor de levering van bepaalde gewenste functies (bijv. winkelmand) vereist zijn, worden op basis van art. 6, lid 1 letter f AVG opgeslagen. De eigenaar van de webpagina heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch onberispelijke en geoptimaliseerde levering van zijn services. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) opgeslagen worden, worden deze in deze privacyverklaring apart behandeld.

 

Server-logbestanden

De provider van de webpagina’s verzamelt automatisch informatie in zogenaamde server-logbestanden en slaat deze op. Deze informatie wordt automatisch naar ons overgedragen. Dit zijn:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer-URL
  • hostnaam van de gastcomputer
  • tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Er is geen sprake van een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen.
De verzameling van deze gegevens geschiedt op basis van art. 6, lid 1, letter f AVG. De eigenaar van de webpagina heeft een legitiem belang bij de technisch onberispelijke weergave en optimalistie van de webpagina. Hiervoor worden server-logbestanden gemaakt.

 

Contactformulier

Als u ons per contactformulier vragen zendt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door u daar aangegeven contactgegevens opgeslagen om uw aanvraag te kunnen bewerken. Deze gegevens geven we niet zonder uw toestemming aan derden door.
De gegevens in het contactformulier worden uitsluitend verwerkt op basis van uw akkoord (art. 6 lid 1, letter a AVG). U kunt uw akkoord altijd herroepen. Daarvoor is het voldoende een e-mail aan ons te schrijven. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen tot het tijdstip van herroeping blijft daarvan onaangetast.
De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijft bij ons, tot u de verwijdering verlangt, uw akkoord met het opslaan herroept, of het doel van de opslag vervalt (bijv. na voltooiing van de bewerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen – vooral bewaartermijnen – blijven onaangetast.

 

4. Analysetools en reclame
Google Analytics

Deze webpagina gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics gebruikt zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn tekstbestanden die op hun computer opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van de webpagina mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze webpagina wordt in de regel aan een server van Google in de V.S. getransfereerd en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics cookies en het gebruik van deze analysetools geschiedt op basis van art. 6, lid 1, letter f AVG. De eigenaar van de webpagina heeft een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

Geanonimiseerde IP

We hebben op deze webpagina die IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het verdrag van de Europese economische ruimte (EER) voor de transfer naar de V.S. ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de V.S. overgedragen en ingekort. In opdracht van de eigenaar van deze webpagina zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de webpagina te analyseren, om rapporten over de webpagina-activiteiten samen te stellen en om verdere met het gebruik van de webpagina en het internet gerelateerde dienstverlening aan de eigenaar van de webpagina te leveren. Het in het kader van Google Analytics van uw browser gelezen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Browser-plugin
U kunt de opslag van de cookies met een instelling van uw browsersoftware verhinderen. We wijzen u er echter op, dat in dit geval eventueel niet meer alle functies van de webpagina in volle omvang bruikbaar zijn. U kunt bovendien de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de webpagina (incl. uw IP-adres) bij Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de browser-plugin van de volgende link te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevens verzamelen
U kunt de verzameling van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Het wordt als een opt-out-cookie gezet, dat de registratie van uw gegevens bij toekomstige bezoeken van deze webpagina voorkomt: Google Analytics deactiveren.
Lees voor meer informatie over Google Analytics’ omgang met gebruikersgegevens bij de privacyverklaring: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Opdrachtverwerking
We hebben met Google een contract voor de verwerking van opdrachten afgesloten en voldoen aan de strenge regels van de Duitse overheid op het gebied van bescherming persoonsgegevens bij het gebruik van Google Analytics volledig om.

 

5. Plugins en tools
Google Web Fonts

Deze pagina gebruikt voor de homogene weergave van lettertypes zogenaamde web fonts van Google. Bij het oproepen van een pagina laadt uw browser de benodigde web fonts in uw browsercache, om teksten en lettertypes correct weer te geven.
Hiervoor moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor raakt Google ervan op de hoogte, dat onze webpagina via uw IP-adres is opgeroepen. Het gebruik van Google web fonts geschiedt in het belang van een homogene en aansprekende weergave van ons online aanbod. Dit is een legitiem belang in de zin van art. 6, lid 1, letter f AVG.
Als uw browser geen web fonts ondersteunt, wordt een standaardlettertype van uw computer gebruikt.
Kijk voor meer informatie over Google Web Fonts op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Ja, ik ga akkoord met de privacybepalingen. Uw gegevens uit het contactformulier worden voor de beantwoording van uw aanvraag verzameld en verwerkt. U kunt uw akkoord op ieder toekomstig moment herroepen. Lees voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens onze Privacyverklaring.